RSS订阅|邮件订阅|登录 |注册
2018年第4期    超重和正常体质量患者的心力衰竭新发率的荟萃分析

Krittanawong C, Tunhasiriwet A, Wang Z, Zhang H, Prokop LJ, Chirapongsathorn S, Sun T, Kitai T, Tang WHW

点击量(308)下载量(11)
  • 注:所有内容请以纸质版为准。
  • 【摘要】  
  • 【正文快照】 超重和正常体质量患者的心力衰竭新发率的荟萃分析 中国高血压杂志, 2018,V33(4): - , 2018,V33(4): -
  • 【分类号】37483
  • 【基金项目】